Jūsų norus girdime,
o augalų – žinome!

+370 656 36295

info@plantida.lt

Klientų duomenų apsauga

UAB „PLANTIDA“ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKA

Galioja nuo 2022 m. balandžio 29 d.

UAB „Plantida“ asmens duomenų tvarkymo politikoje (toliau – Politika) pateikiama informacija, kaip UAB „Plantida“ tvarko asmens duomenis.

Ši Politika taikoma UAB „Plantida“ ir Klientų, kurie kreipėsi į UAB „Plantida“ dėl galimybės naudotis UAB „Plantida“ teikiamomis paslaugomis, naudojasi, naudojosi arba yra kaip nors kitaip susiję su UAB „Plantida“ teikiamomis paslaugomis, tarpusavio santykiams.

 1. SĄVOKOS

1.1. Asmens duomenys – tai bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Klientu, iš kurios galima nustatyti Kliento tapatybę.

1.2. Klientas – tai fizinis asmuo, kuris kreipėsi į UAB „Plantida“ dėl galimybės naudotis UAB „Plantida“ teikiamomis paslaugomis, naudotis naudojasi, naudojosi arba yra kaip nors kitaip susiję su UAB „Plantida“ teikiamomis paslaugomis.

1.3. Tvarkymas – tai bet kokia su Asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, keitimą, užklausų pateikimą, perdavimą ir kt.).

1.4. UAB „Plantida“ – Lietuvos Respublikoje įregistruotas juridinis asmuo, kurio juridinio asmens kodas 304129860927, veiklos adresas Vydūno g. 16-46, LT-06205 Vilnius, telefono Nr. +370 656 36295, el. pašto adresas info@plantida.lt.

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Politikoje pateikiamos bendros nuostatos, kaip UAB „Plantida“ tvarko Klientų Asmens duomenis.

2.2. Klientų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – BDAR), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais.

2.3. Asmens duomenys tvarkomi Europos Sąjungos / Europos ekonominėje erdvės (ES/EEE) teritorijoje.

2.4. Asmens duomenų tvarkymui UAB „Plantida“ gali pasitelkti duomenų tvarkytojus. UAB „Plantida“ bendradarbiauja tik su tokiai duomenų tvarkytojais, kurie sugeba užtikrinti tokią pačią asmens duomenų apsaugą kokią taiko UAB „Plantida“. Pasitelkti asmens duomenų tvarkytojai Klientų asmens duomenis tvarko tik pagal UAB „Plantida“ nurodymus ir įgyvendindami nurodytus tikslus.

2.5. Užsisakydamas ir/arba naudodamasis UAB „Plantida“ siūlomomis paslaugomis bei suteikdamas UAB „Plantida“ savo asmens duomenis, Klientas sutinka su šios Politikos nuostatomis.

 1. ASMENS DUOMENYS, KURIUOS RENKA UAB „PLANTIDA“

Asmens duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš Kliento ir išorinių šaltinių, kaip valstybės ir privačių asmenų valdomų registrų bei kitų trečiųjų šalių.

3.1. Asmens tapatybės duomenys – vardas, pavardė.

3.2. Komunikaciniai duomenys – telefono numeris, gyvenamosios ir korespondencijos adresas, el. pašto adresas.

 1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

UAB „Plantida“ renka ir naudoja Klientų asmens duomenis, kuriuos pateikia pats Klientas, arba kuriuos gauna iš kitų šaltinių. UAB „Plantida“ tvarko Klientų asmens duomenis šiais pagrindiniais tikslais:

4.1. Klientų identifikavimas – UAB „Plantida“ renka Kliento vardą, pavardę, siekdamas identifikuoti Klientą.

4.2. Ryšių palaikymas – UAB „Plantida“ renka Kliento telefono numerį, elektroninio pašto adresą, siekdamas komunikuoti su Klientu, pranešti jam naujausią informaciją apie teikiamas paslaugas, bei kitą svarbią informaciją.

4.3. Kliento ir/ar UAB „Plantida“ interesų apsauga – siekdama apsaugoti Kliento ir/ar UAB „Plantida“ interesus, UAB „Plantida“ renka informaciją apie Kliento ir UAB „Plantida“ komunikaciją.

4.4. Kliento nuomonės teiravimasis – siekdama gerinti teikiamų paslaugų kokybę, UAB „Plantida“ gali prašyti Kliento pateikti nuomonę apie teikiamas paslaugas, Klientų pageidavimus ir lūkesčius. Klientų pateikti atsakymai yra vertinami ir saugojami.

4.5. Tiesioginė rinkodara – UAB „Plantida“ tvarko Kliento vardą, pavardę, gyvenamosios vietos ir korespondencijos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą vykdydama tiesioginę rinkodarą.

4.6. Siekdami užtikrinti svetainės funkcionalumą, pasiūlyti Jums geresnius svetainės naršymo sprendimus.

4.7. Tobulinant paslaugų teikimą interneto svetainėje www.plantida.lt naudojame slapukus.

4.8. Siekiant atsakyti į Jūsų klausimus per pateiktas kontaktų formas mūsų svetainėje, el. paštu.

 1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAS

5.1. UAB „Plantida“ turi teisę gauti ir tvarkyti Kliento asmens duomenis, esant bent vienai iš šių sąlygų:

 • Klientas kreipėsi į UAB „Plantida“ dėl paslaugų teikimo ir siekia sudaryti sutartį;
 • Klientas duoda susitikimą tvarkyti asmens duomenis;
 • Asmens duomenų tvarkymas galimas teisės aktų pagrindu;
 • siekiant UAB „Plantida“ teisėtų interesų, tokių kaip pavyzdžiui pareikšti ieškinius teisme, atlikti kitusteisės veiksmus, siekiant sumažinti nuostolius ar jų išvengti.

5.2. Klientui atsisakius pateikti asmens duomenis, kurie yra būtini siekiant sudaryti ir/ar įvykdyti sutartį, arba kurių pateikimas yra numatytas teisės aktuose arba sutartyje, UAB „Plantida“ negalės suteikti paslaugų Klientui.

 1. ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI

Asmens duomenys, laikantis teisės aktų reikalavimų, gali būti perduodami šiems asmens duomenų gavėjams:

6.1. Valstybės įstaigos ir institucijos, kiti asmenys, vykdantys įstatymų jiems pavestas funkcijas (pavyzdžiui, teisėsaugos institucijos, teismai, antstoliai, notarai, mokesčių administratoriai, UAB „Plantida“ veiklos priežiūrą, jei tokia būtų, finansinių nusikaltimų tyrimo veiklą atliekančios institucijos).

6.2. UAB „Plantida“ susijusioms įmonėms, kiek tai būtinai sprendimų dėl bendradarbiavimo su Klientu priėmimui, auditui atlikti, kitų teisinių priemonių vykdymui;

6.4. Asmenims teikiantiems UAB „Plantida“ pašto paslaugas, IT paslaugas, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas, dokumentų archyvavimo paslaugas, reklamos, tiesioginės rinkodaros, rinkodaros paslaugas ryšio paslaugas, kuriantiems, teikiantiems, palaikantiems ir vystantiems programinę įrangą;

6.5. Teisininkams, auditoriams, konsultantams ir patarėjams;

 1. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

7.1. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei tai yra būtina.

7.2. Asmens duomenis, tvarkomi tol, kol Klientas naudojasi UAB „Plantida“ paslaugomis, ir dar 10 metų po visiško įsipareigojimų UAB „Plantida“ įvykdymo.

 KLIENTO TEISĖS

Klientas turi teisę:

8.1. Prašyti susipažinti su tvarkomais Asmens duomenimis;

8.2. Reikalauti ištaisyti Asmens duomenis, jeigu jie yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs;

8.3. Nesutikti, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ir kai jų tvarkymo pagrindas yra teisėti interesai;

8.4. Reikalauti ištrinti Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi vadovaujantis tik Kliento sutikimo pagrindu, jei Klientas atšaukia sutikimą. Klientas neturi teisės reikalauti ištrinti jo Asmens duomenų, kurie yra tvarkomi kitu teisiniu pagrindu, pvz.: kai tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra prievolės pagal taikomus teisės aktus vykdymas;

8.5. Reikalauti perkelti Asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, jei tai įmanoma, arba pateikti tiesiogiai Klientui patogia forma (taikoma tiems Asmens duomenims, kuriuos pateikė pats Klientas ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutikimo pagrindu arba sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu);

8.6. Atšaukti sutikimą tvarkyti Asmens duomenis;

8.7. Pateikti skundą tiesiogiai UAB „Plantida“ arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, www.ada.lt.

 1. KONTAKTINĖ INFORMACIJA

9.1 Klientas turi teisę kreiptis į UAB „Plantida“, siekdamas pateikti paklausimus, atšaukti duotus sutikimus, teikti prašymus dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ir skundus dėl Asmens duomenų tvarkymo.

9.2 UAB „Plantida“ kontaktiniai duomenys skelbiami UAB „Plantida“ interneto svetainėje www.plantida.lt.

 1. POLITIKOS GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI

10.1 Klientai su šiai Politika gali susipažinti UAB „Plantida“ buveinėje ir interneto svetainėje www.plantida.lt.

10.2 UAB „Plantida“ turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Politika, informuodama Klientus apie pakeitimus paskelbiant UAB „Plantida“ interneto svetainėje www.plantida.lt, ar informuojant Klientus el. paštu, ar kitu būdu (pvz., paskelbiant spaudoje) ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki tokių pakeitimų įsigaliojimo.